ธรรมชาติป่าอเมซอน ทรัพยากรสำคัญของโลก

ป่าคือความอุดมสมบูรณ์ของโลก เป็นแหล่งสร้างความสมดุลย์ให้กับโลกนี้ที่ใดมีป่าก็เท่ากับว่ามีทรัพย์สมบัติอันมีค่าอยู่ที่นั่น เพราะป่าคือบ่อเกิดและที่รวมของทรัพยากรอันมีค่าหลากหลายชนิด และเมื่อพูดถึงป่าที่มีชื่อเสียงคงไม่มีใครที่จะไม่นึกถึงผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และ ยังคงความเป็นป่าไว้อย่างครบ 100% ของโลกนี้ นั่นก็คือ ป่าอเมซอน ป่าอเมซอนเป็นป่าชนิดป่าดิบชื้นตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้กินพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 2 ใน 5 ของทวีปอเมริกาใต้ทีเดียว ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้จึงเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่ามากมาย ป่าอเมซอนมีทรัพยากรธรรมชาติเด่นๆ อะไรบ้าง ขอชวนให้คุณมาสำรวจไปด้วยกัน

1. ทรัพยากรพืชพรรณ

ต้นไม้และพืชพรรณไม้ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้ที่มนุษย์รู้จักและไม่รู้จักหลายล้านชนิด มากกว่า 3 ใน 4 ของทั้งหมดคุณสามารถพบเจอได้ในป่าอเมซอนแห่งนี้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งน้ำกับแม่น้ำอันกว้างใหญ่ คือ แม่น้ำอเมซอนที่ผ่ากลางป่าเป็นฝั่งเหนือและใต้ เป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากแม่น้ำไนล์แห่งทวีปอาฟริกา ซึ่งนับเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำที่ใหญ่มากของโลกนี้เท่านั้น พืชที่อยู่ในอเมซอนนั้นมนุษย์ยังค้นพบไม่ครบทั้งหมด ยังมีพันธุ์พืชที่ซุกซ่อนอยู่ในผืนป่าอเมซอนที่มนุษย์ยังไม่พบเจอและไม่รู้จักอีกมากมาย ไม่นับรวมถึงทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ทั่วทั้งผืนป่าอเมซอน

2. เป็นแหล่งรวมของสรรพสัตว์

ในป่าอันอุดมของอเมซอนจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทุกชนิด เราจะพบว่าในป่าแห่งนี้มีสัตว์ประเภทสัตว์น้ำและปลามากกว่า 2,000 ชนิด และหลากสายพันธุ์จนนับไม่ถ้วน มีสัตว์ชนิดเลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 500 ชนิด ต่างสายพันธุ์ และสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหกว่า 200 ชนิดสายพันธุ์ ไม่นับสัตว์ปีกและแมลงที่มากกว่าล้านชนิด

3. เป็นแหล่งของไม้เนื้อแข็งจำนวนมาก

ป่าไม้เนื้อแข็งนี้เป็นอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรมีค่ามหาศาล และยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายหมื่นชนิด ไม่นับรวมพืชสมุนไพรที่มนุษย์ยังไม่พบเจอในส่วนลึกของป่าอเมซอนเข้าไป

4. แร่ธาตุมีค่ามากมาย

ทั้งแร่ทองคำ แร่ปิโตรเลี่ยม และเพชร ซึ่งรอการขุดค้นและนำออกมาใช้ประโยชน์ในอนาคตในส่วนของประเทศบราซิล จึงได้มีการทำทางด่วนตัดผ่านผืนป่าเพื่อลำเลียงทรัพยากรของป่าอเมซอน บางส่วนออกมาใช้และส่งออกเป็นสินค้าด้วย