The GIS Lab

The GIS Lab ที่ American Wildlands

ทางตอนเหนือของเทือกเขาร็อกกี้ ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่และการทำแผนที่เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญแหล่งต้นน้ำที่สำคัญและทางเดินที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาทางตอนเหนือของเทือกเขาร็อกกี้

ให้บริการ Wildlands

ทำหน้าที่ภารกิจโดยรวมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นที่ดินและน้ำ โดยมุ่งมั่นทำการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองโซนการเปลี่ยนแปลงและทางเดิน เพื่อขยายสิ่งมีชีวิตในน้ำพื้นเมือง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลทางชีวภาพและอาณาเขตพื้นฐานดำเนินการอนุรักษ์ที่มีความจำเป็น ศึกษาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น